ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

De website, toegankelijk via het adres www.crealiefmuziek/shop.be, hierna genoemd ‘Website’, is uitgebaat door CreaLiefMuziek,

CreaLiefMuziek ,

Driesstraat 25

1820 PERK

BTW -nummer: 0680.645.337

E-mailadres: info@crealiefmuziek.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CreaLiefMuziek als webwinkelier aan de Klant, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.

CreaLiefMuziek behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Door het gebruik van de Websites van CreaLiefMuziek en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres, en zodra CreaLiefMuziek voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.

Artikel 4 – Bestelling

Om online een product aan te kopen dient het product toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Klant dienen te worden ingegeven. 

Artikel 5 – Prijzen

Ten aanzien van consumenten binnen de Europese Unie worden alle prijzen uitgedrukt in euro en zijn deze inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden.

Duidelijke fouten zoals evidente onjuistheden kunnen door CreaLiefMuziek worden gecorrigeerd, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 6 – Betaling

Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden:

  • Bancontact
  • Maestro

Artikel 7 – Levering

Alle goederen worden digitaal geleverd op het door de Klant bij de bestelling opgegeven e-mailadres.

Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, tenzij het product al binnen de bedenktijd geleverd wordt. Het herroepingsrecht is uitgezonderd voor zover de consument verklaard heeft om akkoord te gaan met levering van de digitale inhoud tijdens de bedenktermijn. Wanneer je akkoord gaat met de algemene voorwaarden begrijp je dat je herroepingsrecht vervalt wanneer de digitale inhoud geleverd wordt binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Artikel 9 – Factuur

Indien u een factuur wenst voor uw aankoop kan u deze verkrijgen door te mailen naar info@crealiefmuziek.be . Na persoonlijke aanvraag zal de factuur worden opgemaakt en u naar het opgegeven mailadres worden opgestuurd.

Artikel 10 – Overmacht

In geval van overmacht is CreaLiefMuziek niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van CreaLiefMuziek die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

De Klant erkent expliciet dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Website rusten bij CreaLiefMuziek, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Artikel 12 – Klachtenprocedure

CreaLiefMuziek doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze CreaLiefMuziek contacteren via info@crealiefmuziek.be. Wij streven ernaar elke mail binnen de 48 uur te beantwoorden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de Klant woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.