ALGEMENE VOORWAARDEN

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

De website, toegankelijk via het adres www.crealiefmuziek.be, hierna genoemd ‘Website’, is uitgebaat door CreaLiefMuziek,

CreaLiefMuziek ,
Vilvoordsesteenweg 56
1820 PERK
BTW -nummer: 0680.645.337
E-mailadres: info@crealiefmuziek.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CreaLiefMuziek als webwinkelier aan de Klant, iedere natuurlijke persoon en school die op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.

CreaLiefMuziek behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Door het gebruik van de Websites van CreaLiefMuziek en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres, en zodra CreaLiefMuziek voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.

Artikel 4 – Bestelling

Om producten aan te kopen dient het product toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Klant dienen te worden ingegeven. 

Artikel 5 – Prijzen

Ten aanzien van consumenten binnen de Europese Unie worden alle prijzen uitgedrukt in euro en zijn deze inclusief BTW (of enige andere belasting opgelegd door de overheden) en exclusief verzendkosten.

CreaLiefMuziek heeft het recht de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd na je aankoop een product wordt afgeprijsd, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

CreaLiefMuziek doet haar uiterste best om product omschrijvingen en fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te plaatsen. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over het aanbod door een mailtje te sturen.

Duidelijke fouten zoals evidente onjuistheden kunnen door CreaLiefMuziek worden gecorrigeerd, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 6 – Betaling

De betaling van je bestelling gebeurt via het systeem van betaalprovider Mollie.

Artikel 7 – Levering

Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd.

Alle digitale goederen worden digitaal geleverd op het door de Klant bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Dit gebeurd onmiddellijk na het afronden van de betaling. De toegestuurde downloadlink is drie dagen geldig. Binnen deze drie dagen dient de klant het digitale materiaal te downloaden en op te slaan op zijn/haar eigen computer.

In het geval van kleuter materiaal kan je kiezen om het pakket te laten opsturen naar het door jou opgegeven adres (met verzendkosten) of kan je er voor kiezen om je pakketje op te halen. (gratis).

Kies je voor de optie versturen:

  • je pakket wordt op maandag of donderdag na ontvangst van de betaling overhandigd aan BPost.
  • Na overhandiging aan Bpost krijg je via mail een Track en Trace code toegestuurd zodat je de levering van je pakket zelf kan opvolgen
  • Fouten in de adresgegevens zijn jouw verantwoordelijkheid als Koper en geven aanleiding tot extra kosten wanneer een pakket opnieuw moet worden verzonden.
  • De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden enkel als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behalve in geval van opzettelijke vertraging.
  • In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Kies je voor de optie afhalen:

  • Je kan je pakket gratis afhalen elke woensdag tussen 16.30u – 20u
  • Afhaaladres: Vilvoordsesteenweg 56 – 1820 Perk

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, tenzij het product al binnen de bedenktijd geleverd wordt. Het herroepingsrecht is uitgezonderd voor zover de consument verklaard heeft om akkoord te gaan met levering van de digitale inhoud tijdens de bedenktermijn. Wanneer je akkoord gaat met de algemene voorwaarden begrijp je dat je herroepingsrecht vervalt wanneer de digitale inhoud geleverd wordt binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Als je kleuter materialen koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).

Binnen de 14 dagen nadat ik je bestelling heb teruggekregen of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. CreaLiefMuziek mag wachten met terugbetaling tot de goederen retour zijn komen.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwacht CreaLiefMuziek dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Je kan je retourpakket retourneren via Bpost.

Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit mailen naar info@crealiefmuziek.be.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
– Naam/Namen consument(en)
– Adres consument(en)
– Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Artikel 9 – Factuur

Er wordt automatisch een factuur aangemaakt die je na bestelling en betaling wordt toegezonden via mail.

De koper is verantwoordelijk voor het correct invullen van de facturatiegegevens.
Het factuur wordt opgemaakt op de naam en de adresgegevens die door de koper worden ingevuld in het adresformulier.

Wil je een factuur op naam van de school?
Vul dan de juiste facturatie gegevens van de school in.

Bedrijfsnaam = naam van de school
Adres= adres van de school
BTW indien van toepassing = Opgelet , ook sommige scholen zijn BTW plichtig. (gemeenschap- en stedelijk onderwijs)
Vraag dus eerst het geldige btw nummer na aan de school, vul de gegeven juist in, voordat je je bestelling plaatst!

Aanpassingen aan een factuur kunnen enkel aangevraagd worden via mail naar info@crealiefmuziek.be

Artikel 10 – Overmacht

In geval van overmacht is CreaLiefMuziek niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van CreaLiefMuziek die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

De Klant erkent expliciet dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Website rusten bij CreaLiefMuziek, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Deze liedbundel en ideeënbundel zijn enkel voor eigen gebruik in je eigen klas. 
Weet dat dit materiaal delen of gebruiken zonder aankooplicentie strafbaar is. Het materiaal doorsturen, kopiëren van anderen, plaatsen op het internet en doorverkopen is niet toegestaan.

Artikel 12 – Klachtenprocedure

CreaLiefMuziek doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze CreaLiefMuziek contacteren via info@crealiefmuziek.be. Wij streven ernaar elke mail binnen de 48 uur te beantwoorden.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

Door een bestelling te plaatsen op www.crealiefmuziek.be, sta je als Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestelling, leveringen & facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïntegreerde reclame gebeurt enkel indien je je uitdrukkelijk akkoord hebt verklaard tijdens het orderproces.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Lieve Merckx – Vilvoordsesteenweg 56 – 1820 Perk, respecteert de Europese wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en zal de gegevens niet overmaken aan derden.

Het versturen van emails, om te kunnen communiceren, reclame- of marketingdoeleinden, wordt verwerkt op basis van “gerechtvaardigd belang” zodat we in contact kunnen blijven met elkaar.

Jij als Koper hebt voor al je gegevens het recht op inzage en verbetering en ten allen tijde het recht je kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. In dat geval moet je je als Koper zich richten tot CreaLiefMuziek via e-mail (info@crealiefmuziek.be)


Voor meer informatie over de privacy-wetgeving kan je je als koper wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.

De persoonsgegevens die CreaLiefMuziek verwerkt, zullen worden bewaard gedurende een beperkte termijn die noodzakelijk is om je een betere service te kunnen aanbieden en die in de meeste gevallen gebaseerd is op wettelijke bepalingen (onder andere op het gebied van boekhouding , facturatie , enz.).

CreaLiefMuziek kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de site www.crealiefmuziek.be gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het  mogelijk de site www.crealiefmuziek.be permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Als Klant beschik je over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel contact@apd-gba.be).

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de Klant woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.